Vozni red

VELA LUKA - KORČULA

06:30, 10:00, 13:45, 17:00  - radni dan / daily

06:30,17:00- subota / Saturday

18:30 - svakog dana / daily

KORČULA-VELA LUKA

06:40, 10:15, 12:15, 14:10, 15:00 - Radni dan / daily

6:40, 10:15, 12:15 - subota / Saturday

18:30 - ponedjeljak, srijeda, petak / Monday, Wednesday, Friday

VELA LUKA - ZAGREB

18:30 - svakog dana / daily

ZAGREB - VELA LUKA

19:30 -  svakog dana / daily

VELA LUKA - DUBROVNIK

5:15 ponedjeljak, srijeda, petak / Monday, Wednesday, Friday

DUBROVNIK - VELA LUKA

15;00, ponedjeljak, srijedai  petak / Monday, Wednesday, Friday